Západočeská amatérská liga
?

STANOVY

Západočeská amatérská liga, z.s.

Čl. 1 Název, forma a sídlo

Spolek „Západočeská amatérská liga, z.s..“(dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č.89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Plánici, Kostelní 106, 340 34.

Čl. 2 Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili občané se zájmem o sport.

Čl. 3 Základní účely spolku

Základními účely spolku jsou:

Čl. 4 Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:

Čl. 5 Členství ve spolku

Členem spolku se může stát fyzická osoba jakéhokoliv věku. U mládeže do 18 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce. Členství vzniká registrací a zároveň zaplacením členského příspěvku. Členství je vždy na dobu určitou a to do 31.března roku následujícímu tomu roku, ve kterém byl zaplacen členský příspěvek. Člen spolku má právo zejména:

Člen spolku je povinen zejména dodržovat stanovy spolku a platit členské příspěvky.

Čl. 6 Zánik členství

Členství je vždy na dobu určitou a to do 31. března roku následujícímu tomu roku, ve kterém byl zaplacen členský příspěvek. Členství zaniká také oznámením člena spolku o ukončení členství ve spolku předaným předsedovi nebo vyloučením člena rozhodnutím předsedy pro hrubé porušování stanov.

Čl. 7 Orgány spolku

Orgány spolku jsou členská schůze, výkonný výbor a předseda. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku, schází se nejméně jednou ročně ado její působnosti patří:

Členskou schůzisvolává předseda spolku. Usnášeníschopná je, pokud se jí zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá předseda spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá předsedovi spolku ke svolání podnět.

Členská schůze přijímá rozhodnutí prostou většinou hlasů přítomných členů spolku. Každý člen spolku má jeden hlas.

Výkonný výbor má 5 členů, tvoří ho předseda spolku a 4 členové zvolení členskou schůzí. Výkonný výbor je volený na dobu 1 roku.

Výkonný výbor volí a odvolává předsedu spolku, stanovuje výši členských příspěvků a schvaluje kalendář závodů spolku pro nejbližší sportovní sezónu. Výkonný výbor schvaluje stanovy spolku. Jednotliví členové výkonného výboru se aktivně podílejí na vedení spolku, zejména administrativě, závěrečném vyhodnocení sportovní sezóny, komunikaci se sponzory apod.

Výkonný výbor je usnášeníschopný, pokud se ho zúčastní nadpoloviční většina jeho členů. Výkonný výbor přijímá rozhodnutí prostou většinou hlasů přítomných členů výkonného výboru. Každý člen výboru má jeden hlas.

Činnost spolku řídí a ve všech věcech spolku jedná předseda s výjimkou záležitostí, které jsou dle stanov v působnosti členské schůze nebo výkonného výboru.

Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Dnem vzniku jeho funkce je den volby. Předseda je volený výkonným výboremzřad členů spolkua tona dobu neurčitou.

Čl. 8 Hospodaření spolku

Spolek hospodaří s prostředky získanými zčlenských příspěvků a s případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty a dotacemi. Spolek může mít i další příjmy, které ale plynou výhradně zjeho vedlejší činnosti. Prostředky spolek vynakládá výhradně na úkony spojené s jeho činností. S majetkem spolkunakládá předseda.

Členské příspěvky jsou placeny jednou ročně převodem na bankovní účet určený pro tento účel předsedou.

Čl. 9 Zánik spolkuSpolek zaniká:

Při zániku spolku rozhodne členská schůze o vypořádání majetku spolku, pokud toto není dáno zákonem.

Diskuze

Diskutovat mohou jen přihlášení uživatelé.