Západočeská amatérská liga
?

Pravidla

Všeobecná ustanovení

Členství v Západočeské amatérské lize, z.s. (dále jen ZAL) vzniká registrací a zároveň zaplacením členského příspěvku. U cyklistů mladších 18 let je k členství nutný souhlas zákonného zástupce. Každý člen ZAL je povinen řídit se pravidly a stanovami ZAL.

Členský příspěvek je 500,- Kč/rok junioři 250,-Kč/rok.Platí se bankovním převodem na účet ZAL.

Startovní čísla zajišťuje ZAL. Startovní číslo používá závodník ve všech závodech ZAL, pokud pořadatel závodu ze závažných důvodů neurčí jinak. Startovní číslo zůstává závodníkovi trvale, dokud předseda nebo výkonný výbor nerozhodnou o výměně startovních čísel. Startovní číslo je majetkem ZAL.

Před každým závodem závodník při prezentaci podpisem potvrdí účast v závodě (jednotlivě) a souhlas s pravidly závodu.

Ve vyjížďkách série ZAL se smí používat pouze silniční kola s výjimkou kategorie Z – ženy, kde lze použít i kola trekingová a horská. Pohon závodního kola smí být zajišťován výhradně nohama otočným pohybem pomocí pedálů. Při závodech s hromadným startem je zakázáno používání jakéhokoliv druhu nástavců.

Závodník musí dbát, aby jeho vybavení (kolo s jeho příslušenstvím a připojenými prvky, přilba, atd.) nebylo z hlediska jeho kvality, použitého materiálu a technického pojetí zdrojem žádného nebezpečí jak pro něj samého tak pro ostatní závodníky.

Cyklisté jsou povinni mít po celou dobu závodu na hlavě cyklistickou přilbu.

Všem závodníkům je zakázán doping – definice dopingu je stanovena Směrnicí pro kontrolu a postih dopingu ve sportu, vydanou Antidopingovým výborem ČR. Pořadatel závodu série ZAL nebo zástupce výkonného výboru ZAL je oprávněn pozvat na závod antidopingovou kontrolu.

Soutěžní kategorie

Závodníci se zařazují do kategorií vždy podle věku, který dovršili nebo dovrší v příslušném kalendářním roce bez ohledu na den a měsíc narození.

Kategorie:

Divize I:

Divize II:

Bodování závodů ZAL

  1. Etapový závod, mistrovství ZAL, mistrovství SAC: závodníci získávají body dle pořadí v závodu (u etapového závodu podle celkových výsledků etapového závodu) – první 165 bodů; druhý 160 bodů; třetí 156 bodů; čtvrtý 153 bodů; pátý 151 bodů; každé další místo má o jeden bod méně než předchozí. Etapový závod se může, ale nemusí konat během jednoho dne.
  2. Hromadný závod, časovka jednotlivců: balíky DI i DII jsou hodnoceny shodně tak, že závodníci získávají body dle pořadí v závodu (první 150 bodů; druhý 145 bodů; třetí 141 bodů; čtvrtý 138 bodů; pátý 136 bodů; každé další místo má o jeden bod méně než předchozí).
  3. Časovka družstev: družstva jsou 3-4 členná, výhradně z jednoho týmu a zároveň z jednoho balíku. Výsledný čas družstva je čas třetího v cíli, do cíle musí dojet minimálně 3 členové družstva. Bodování: všichni startující členové družstva dostanou stejné body.
  4. Speciální závody: bodování určí pořadatel závodu, způsob bodování musí být předem projednaný a odsouhlasený předsedou ZAL.

Celkové hodnocení série ZAL

Jednotlivci: Do celkového pořadí se započítává 70% uskutečněných závodů aktuálního ročníku ZAL.

Družstva: do celkového pořadí se započítávají VŠECHNY výsledky, bodují tří nejlepší cyklisté z družstva. Za družstvo se považují závodníci z jednoho sportovního týmu (klubu, oddílu apod.). Družstva se hodnotí samostatně pro balík DI a balík DII.

Povinnosti pořadatele závodu zařazeného do série ZAL

Předávání výsledků – výsledky v elektronické formě – soubor ve formátu *.XLS nebo *.XSLX je pořadatel povinen zaslat do třech dnů od konání závodu na e-mail . Výsledky je třeba dodat vždy samostatně pro balík DI (kategorie J, A, B) a balík DII (kategorie C, D, E, F a Z). Výsledková listina musí obsahovat minimálně pořadí, soutěžní kategorii, startovní číslo, jméno závodníka a výsledný čas.

Podávání protestů

Podání protestu k výsledku konkrétního závodu nebo k celkovému (i průběžnému) výsledku série ZAL je nutno uplatnit do 5-ti dnů od zveřejnění na www.zapadoceskaamaterskaliga.cz u předsedy ZAL. Protest musí být podán písemně (mailem), musí v něm být uvedeno datum podání, jméno závodníka a odůvodnění protestu. O vyřešení protestu rozhoduje předseda ZAL (u protestu k výsledku závodu rozhoduje předseda ZAL ve spolupráci s ředitelem závodu).

Pokud dojde na základě podaného protestu ke změně ve výsledcích příslušného závodu, bude změna ve výsledcích uveřejněných na www.zapadoceskaamaterskaliga.cz provedena v nejkratším možném termínu. Změny v celkovém pořadí jednotlivců a družstev se promítnou ve výsledcích až po následujícím závodě.